Política de privacitat

Política de privacitat

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Mensakas, S.C.C.L. (En endavant, “Mensakas”) es compromet a protegir la privacitat dels seus clients i dels usuaris que accedeixin a la nostra pàgina web i a la nostra aplicació mòbil (en endavant, la Plataforma).

Els continguts de la plataforma són titularitat o estan operats, llicenciats o controlats per Mensakas.

La utilització d’aquesta plataforma atribueix la condició d’usuari (en endavant, “l’usuari”). L’usuari no té l’obligació de registrar-se per fer ús de la plataforma. Les úniques dades personals a les quals Mensakas tindrà accés seran aquelles que l’usuari faciliti voluntàriament a través del formulari de registre, o quan contacti amb Mensakas a través de correu electrònic o de qualsevol altra manera que preveu la Plataforma. Si es recullen dades personals a través de cookies, se li informarà degudament a través de la Política de Cookies, així com a través de les vies que requereix la legislació vigent.

Aquest document presenta la nostra política a l’observança i ús de les dades personals recollides mitjançant la nostra web o dispositius auxiliars com mòbils o tablets. Així mateix, la utilització de la Plataforma implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privadesa i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en la mateixa.

Tingueu en compte que tot i que puguin existir enllaços a la seva plataforma a altres webs, aquesta política de privacitat s’aplica tan sols a aquesta plataforma i no a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que es redirigida. Mensakas no controla ni aprova el contingut dels webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

 

Protecció de dades personals

Dit el que precedeix i en compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, així com en compliment del que estableix la normativa vigent procedim a donar complida informació dels extrems que s’indiquen a continuació:

El responsable del tractament de les seves dades personals és:

 

 

DENOMINACIÓ SOCIAL MENSAKAS S.C.C.L.
N.I.F. F67206375
DOMICILI Ronda Guinardó 42, At. 1ª, 08023, Barcelona.
DADES D’INSCRIPCIÓ Societat inscrita en el Llibre d’inscripcions de societats cooperatives de los Servicios Territoriales: Hoja 15065, Inscripción 1ª.
TELÈFON DE CONTACTE 651094253
CORREU ELECTRÒNIC [email protected]

 

Dades que es tracten, registre d’activitats de tractament i finalitat dels mateixos pel que fa al tractament de les dades personals que ens faciliten, o qualsevol altres que s’originin com a conseqüència de l’accés i ús de la nostra plataforma, informar-los que s’incorporaran en el sistema de tractament de dades existent i la titularitat i responsabilitat és de Mensakas, consentint de forma expressa el tractament d’aquestes dades personals de forma lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada per a les següents finalitats.

 

(taula)

 

FINALITAT

BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES DADES

Atendre i resoldre les sol·licituds de l’usuari i les peticions que pugui fer a través d’Atenció al client

Interès legítim i, en el cas que la sol·licitud sigui relativa a l’exercici de drets, la nostra legitimació serà el compliment d’una obligació legal.

Remetre-li informació de les seves comandes a través de comunicacions electròniques.

La base de legitimació és el consentiment exprés en la mesura que l’usuari consenti en acceptar el checkbox corresponent o en acceptar el pop up que li aparegui en l’aplicació mòbil.

Remetre-li ofertes a través de comunicacions electròniques.

La base de legitimació és el consentiment exprés en la mesura que l’usuari consenti en acceptar el checkbox corresponent o en acceptar el pop up que li aparegui en l’aplicació mòbil.

Gestionar la seva alta i crear el seu compte, així com identificar-perquè pugui iniciar sessió.

La base legal és el consentiment exprés.

Tractament de dades per a fins estadístics, per millor la qualitat dels serveis prestats.

La base de legitimació és l’interès legítim, ja que mitjançant aquestes estadístiques podem millorar la plataforma oferint una qualitat superior.

Gestionar i tramitar la comanda, només en aquells casos en què l’usuari estigui donat d’alta o no, com a client i, per tant, pugui formalitzar-lo.

La base legal és el consentiment exprés.

Conèixer la seva ubicació per mostrar-li els restaurants més propers.

La base legal és el consentiment exprés.

Gestionar les dades de potencials treballadors.

La base legal és el consentiment exprés.

Així, en el cas que l’usuari presti el seu consentiment exprés, rebrà informació d’ofertes i de comandes a través de mitjans electrònics. No obstant, l’usuari podrà en tot moment revocar el consentiment prestat per a l’enviament de publicitat a través del correu electrònic, dirigint-se a l’adreça de correu electrònic [email protected], al correu postal de l’adreça indicada anteriorment del responsable del tractament o seguint les instruccions que continguen les comunicacions telemàtiques. També podrà desactivar el permís per a l’enviament de notificacions de l’aplicació Mensakas a través dels paràmetres del seu telèfon mòbil.

Els menors de 18 anys només podran consultar i facilitar dades a la Plataforma sota la supervisió i autorització d’un pare o un tutor. Així mateix, donada la dificultat de Mensakas per conèixer la veritable edat dels usuaris, s’adverteix que hauran de ser els pares o tutors legals que evitin que els menors accedeixin a la plataforma i facilitin dades de caràcter personal sense la seva supervisió, eximint de tota responsabilitat a Mensakas.

Els treballadors potencials, mitjançant el formulari habilitat, podran proporcionar les següents dades: Nom i cognoms, DNI / NIE, número d’afiliació a la Seguretat Social, data de naixement, adreça, ciutat de residència, telèfon, email, IBAN, matrícula del vehicle, 2 imatges del NIE / NIE, 2 imatges del permís de conduir.

L’usuari facilita les següents dades: Nom i cognoms, adreça, correu electrònic, número de telèfon, edat.

Quan l’usuari es posa en contacte amb Atenció al Client, també pot facilitar dades personals no inclosos en el formulari de registre. Així mateix, en el cas que l’usuari pateixi alguna al·lèrgia, també facilitarà dades sensibles que no seran emmagatzemats en els servidors de Mensakas, sinó que els rebrà directament al restaurant i, un cop tramitat la comanda, seran xifrats.

Sempre que l’usuari ho consenti també facilitarà l’ubicació, amb la finalitat que li mostrem els restaurants més propers.

No prenem decisions automatitzades en base a perfils, a excepció de la personalització de publicitat i la prevenció del frau a internet.

El termini de conservació de les dades personals serà de 6 anys atenent al temps necessari per complir amb les obligacions legals relacionades amb els serveis prestats.

En cas que l’usuari es doni de baixa de la plataforma, les dades seran eliminats en aquest moment, sense perjudici del seu bloqueig per complir amb les obligacions legals sobre això.

La informació que recullen les nostres cookies es conservarà durant el període que s’indica a la Política de Cookies.

Cessió de dades personals. La informació relativa als nostres usuaris és molt important per a nosaltres, de manera que només cedirem dades per a finalitats molt concretes i sempre els informarem d’això. Així, l’informem que les seves dades poden ser cedides a:

Els restaurants, per tramitar la seva comanda. Així mateix, l’usuari consent que els restaurants puguin contactar directament amb els mateixos. Només s’utilitzaran les dades que els cedim per a les finalitats descrites en la present Política de Privacitat.

A les Plataformes de Pagament per realitzar el cobrament de la comanda.

Drets de l’usuari. L’usuari en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, oposició i dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se amb una sol·licitud escrita i signada, incloent el seu nom, cognoms i fotocòpia del D.N.I. o un altre document acreditatiu vàlid, a Mensakas, S.C.C.L., a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic [email protected].

L’exercici d’aquests drets és gratuït, llevat que es formulin sol·licituds infundades o excessives, en aquest cas l’usuari assumirà el cost de tramitació de la sol·licitud.

També informar-li que podrà dirigir-se a l’Autoritat de control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Recollida de dades a través de dispositius com mòbils o tablets. Quan l’usuari utilitza la plataforma de Mensakas i sol·licita o consent serveis de localització, quan correspongui, podrem rebre informació sobre la seva localització i sobre el dispositiu mòbil o tablet, incloent un identificador únic d’aquest. Podrem utilitzar aquesta informació per proporcionar-li serveis basats en la seva localització com, per exemple, resultats de cerca i un altre contingut personalitzat. Pot desactivar aquest permís en qualsevol moment a través dels paràmetres del seu telèfon mòbil.

MESURES DE SEGURETAT

Mensakas informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a les dades personals tractades i té així mateix implantats els mecanismes necessaris per evitar en la mesura del possible els accessos no autoritzats, sostraccions, modificacions il·lícites i pèrdua de dades.

Comptem amb sistemes de seguretat físics, electrònics i procedimentals en relació amb la recollida, emmagatzematge i divulgació d’informació personal de l’usuari.

CONFIDENCIALITAT

En compliment amb la normativa vigent, Mensakas es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal que l’usuari ens faciliti durant la seva navegació per la present plataforma i del seu deure de guardar-les de forma confidencial.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I/O INDUSTRIAL

Tots els continguts de la plataforma estan protegits per drets de propietat intel·lectual. Amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, Codi de llenguatge, Software i altres elements que apareixen a la plataforma. Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta plataforma constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de Mensakas o del titular dels mateixos.

Les marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la plataforma estan així mateix protegits per la llei.

En cap cas podrà l’usuari modificar o utilitzar aquesta propietat intel·lectual o industrial de manera que la seva divulgació suposi un perjudici per a Mensakas, en aquest cas es reclamarà pels danys i perjudicis derivats de l’ús indegut per part de tercers de la seva propietat intel·lectual i industrial.

Mensakas no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i / o intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la plataforma, els serveis o els continguts.

INFORMACIÓ AUTOMÀTICA

Aquests són alguns exemples de la informació que recollim i analitzem: L’adreça IP d’Internet que utilitza la connexió a Internet amb el seu ordinador, informació sobre el seu ordinador i la seva connexió a Internet i sobre la versió i tipus del seu navegador; la seva configuració de zona horària, els tipus i versions de la connexió del seu navegador, el sistema operatiu i plataforma que utilitza, el “historial de visites” de pàgines web (URL) des de, a través i cap a la nostra plataforma (incloent data i hora ), tot número de telèfon que hagi utilitzat per trucar al nostre servei d’atenció al client. També podem utilitzar dades del navegador Objectes Locals Compartits), o dades similars en certs llocs de la nostra plataforma per prevenir el frau, entre d’altres propòsits. En les seves visites a la plataforma, podem utilitzar eines de programari per mesurar i recollir la informació de la sessió, incloent els temps de resposta de la pàgina, errors de descàrrega, durada de les visites a certes pàgines, informació sobre la interacció amb la pàgina (clics de ratolí, desplaçament per la pàgina o nombre de vegades que passa el ratolí per sobre de determinats ítems) i formes de sortir de la plataforma. Així mateix, podrem també demanar informació tècnica que ens ajudi a identificar el seu dispositiu amb finalitats d’anàlisi diagnòstic i prevenció del frau.

 

 

AVISOS I REVISIONS

Si l’usuari té qualsevol dubte en relació amb la privacitat de Mensakas, li preguem ens enviï un correu electrònic o accedeixi a la pestanya Atenció al client, ens detall la seva consulta i nosaltres intentarem resoldre-la.

Mensakas podrà modificar i actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment sense previ avís. Si us plau comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de Privacitat, Política de Cookies i dels Termes i condicions d’ús per a estar informat en tot moment del contingut que es recull a través de la plataforma, com la utilitzem i les circumstàncies sota les quals podrien revelar-se a tercers. L’usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi a la plataforma, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament el present document.